Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiat Lubański zrealizował zadanie pn.

14-11-2017

Powiat Lubański zrealizował zadanie pn.

"Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów / uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu lubańskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem zadania było pozyskanie dokumentacji dla całkowitej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu lubańskiego, obejmującej według danych dostępnych w ewidencji gruntów w październiku 2016 r. 529,74 ha. Wymóg wykonania dokumentów określa ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 i poz. 624), zgodnie z którą starosta zleca przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów i sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu. Dokumentację tę sporządza się na okres 10 lat. Jest to zadanie własne powiatu.

Z końcem lat 2017 i 2019 tracą ważność inwentaryzacje stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa wykonane dla lasów znajdujących się na terenie powiatu lubańskiego. W związku z powyższym zachodziła konieczność zlecenia opracowania nowych uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów. Sporządzona dokumentacja będzie służyć prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 36 061, 20 zł

Dofinansowanie w formie dotacji: 20 000, 00 zł

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik