Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

01-11-2017

Starostwo Powiatowe w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej promocji Powiatu Lubańskiego w zakresie obejmującym m. in. pracę Starosty Lubańskiego, Zarządu oraz Rady Powiatu Lubańskiego jak i jednostek organizacyjnych powiatu.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1.  ogłoszenie materiału w telewizji lokalnej (o zasięgu lokalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 2.  ogłoszenie materiału w telewizji regionalnej (o zasięgu regionalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 3.  ogłoszenie materiału w gazecie lokalnej (o zasięgu lokalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 4. ogłoszenie materiału w gazecie regionalnej (o zasięgu regionalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 5. ogłoszenie materiału w radiu regionalnym (o zasięgu regionalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 6.  ogłoszenie materiału na portalu internetowym (o zasięgu lokalnym w ramach powiatu lubańskiego) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.
 7.  ogłoszenie materiału na portalu internetowym (o zasięgu regionalnym) - profil materiału społeczno-kulturalny lub informacyjno-promocyjny.

Zakres zamówienia obejmuje:

- publikację i produkcję materiałów dotyczących pracy Starosty Lubańskiego, Zarządu oraz Rady Powiatu Lubańskiego,

- publikacje informacji z zakresu działalności samorządu, jego organów, jednostek organizacyjnych powiatu.

 1. Sposób określenia ceny
 • Cenę ofertową należy określić jako ryczałtową za miesiąc.
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.
 1. Informacje o sposobie przygotowania oferty
 • Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi formularz ofertowy – załącznik nr 1
 1.  Kryteria wyboru oferty
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą spełniająca kryterium oceny oferty.
 1. Miejsce i termin składania ofert
 • Oferty należy składać do dnia: 2018-01-03 do godz. 12:00 za pomocą poczty elektronicznej (promocja@powiatluban.pl) lub w siedzibie Zamawiającego: w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań w godzinach pracy urzędu.

W przypadku, niewpłynięcia wymaganej ilości ofert (w tym żadnej oferty) w postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zaproszeniu będącym podstawą do wyłonienia wykonawcy.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 • Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 • Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 1. Informacje na temat umowy
 • Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
 • Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefonu i poczty mailowej.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Karol Kusibab – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Lubaniu, nr tel. 75 64 64 366 e-mail: promocja@powiatluban.pl w terminach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 1. Załączniki do Zaproszenia:

1. Formularz ofertowy.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik