Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Działając na podstawie Uchwały nr 540/2017 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku przeprowadzono w dniach od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Smolniku i nadania mu statutu.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2,  59 – 800 Lubań w okresie od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. w godzinach pracy urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Działając na podstawie Uchwały Nr 541/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku przeprowadzono w dniach od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia –  Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. W biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;
  2. Na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);
  3. Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 12.01.2018 r. – 17.01.2018 r. w godzinach pracy urzędu. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego.

Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/335/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Forma konsultacji:        
Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 16.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r. w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych 
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59–800 Lubań.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 574/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/335/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W dniu 9 kwietnia 2018 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy SOSW w Lubaniu, ul. Kopernika 1, 59 – 800 Lubań, w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na wsparcie realizacji zadania pn. XXVIII Regionalny Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku”  i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2 
59-800 Lubań, 
do dnia 24 kwietnia  2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020.

Forma konsultacji:
Konsultację będą przeprowadzone w formie konsultacji pisemnych, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr LIII/290/2010 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji:
Od dnia 19.06.2018 r. do dnia 25.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2; 59-800 Lubań.

 

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 646/2018 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/326/2017 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubańskim na lata 2018 – 2020 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik