Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Konkurs dla organizacji pozarządowych

01-02-2018

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.powiatluban.pl.

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu:

  • Kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, polegające głównie na wspieraniu działań z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, które mają istotne znaczenie dla kultury Powiatu Lubańskiego, wydawaniu niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących kulturę lub dziedzictwo narodowe Powiatu Lubańskiego. Służą upowszechnianiu i promocji lokalnej twórczości artystycznej, rękodzielniczej, tradycyjnych technik rzemieślniczych w kraju i zagranicą, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubańskiego.  

Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 22.000 złotych.

  • Kultury fizycznej, wspierających działania sportowe o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców z terenu Powiatu Lubańskiego, organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty wraz z zakupem  pucharów i upominków promocyjnych na te wydarzenia oraz wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących sport  Powiatu  Lubańskiego.

Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 32.000 złotych.

  • Turystyki i krajoznawstwa, dotyczące wsparcia działań turystycznych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców z terenu Powiatu Lubańskiego, organizowaniu imprez turystycznych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych pod patronatem Starosty wraz z zakupem pucharów i upominków promocyjnych na wydarzenia oraz  wydawaniu niekomercyjnych, niskonakładowych publikacji popularyzujących turystykę oraz krajoznawstwo Powiatu Lubańskiego.

Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 22.000 złotych.

  • Ochrony zdrowia, polegającej na działaniach edukacyjnych mających na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 2.000 złotych.

  • Ekologii i ochrony zwierząt poprzez dofinansowanie zakupu karmy do zimowego nakarmiania rodzin pszczelich z przeznaczeniem dla pszczelarzy z terenu naszego powiatu.

Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 6.000 złotych.

  • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, w tym wspierania działalności inkubatora organizacji pozarządowych.

Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 4.000 złotych.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 21 lutego 2018 roku o godz. 15.30.

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 2 w Lubaniu. Oferty należy pozostawić w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert z dziedziny…”  ze wskazaniem: nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik