Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Powiatowe inwestycje w latach 2015-2018

12-10-2018

Środki finansowe pochodzące z różnych źródeł pozyskane w tej kadencji to kwota 57 mln 385 tys. zł. Jedno jest pewne – efekt jest widoczny i daje ogromną satysfakcję. Najważniejsze, że środki te służą i będą służyć mieszkańcom naszego powiatu.

Kwota ponad 57 mln zł jest porównywalna z rocznym budżetem powiatu. Dzięki staraniom starosty pozyskane pieniądze dały do dyspozycji w ciągu czteroletniej kadencji środki finansowe, których suma stanowi pięć budżetów.

Pomimo emisji obligacji o wartości 5 mln zł przeznaczonych na wkład własny w realizowanych projektach i zwiększenie kapitału zakładowego szpitala - powiat obniżył zadłużenie z 19 mln 600 tys. zł na początku tej kadencji – do 18 mln 200 tys. zł na jej koniec. Trzeba podkreślić, ponad 70 procent zadłużenia powiatu stanowią zobowiązania przejęte przez powiat po zlikwidowanym SP ZOZ-ie.

Powiat konsekwentnie realizuje inwestycje, ale też ponosi inne wydatki. Są one związane nie tylko z drogami czy projektami unijnymi, ale również m. in. z remontami, odbudową rowów melioracyjnych, informatyzacją, oświatą, pomocą społeczną, walką z bezrobociem, ochroną zdrowia, działaniami na rzecz ochrony środowiska czy poprawą bezpieczeństwa publicznego.

- W bieżącej kadencji całość wydatków majątkowych, przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 39 mln 649 tys. zł. Oznacza to, że w każdym roku tej kadencji powiat przeznaczał 16 procent swojego średniorocznego budżetu na zamierzenia inwestycyjne – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański. Jak podkreśla starosta, ważne jest to, że z tej kwoty pozyskano ponad 31 mln zł ze środków zewnętrznych – z budżetów unii europejskiej, państwa i województwa samorządowego. Świadczy to o naszej skuteczności i profesjonalizmie. Według  rankingów opartych na mierzalnych wskaźnikach istosowanych w ten sam sposób do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez prof. Swianiewicza, a publikowanych od wielu lat przez czasopismo samorządowe Wspólnota - Powiat Lubański zajmuje 114 miejsce w kraju na 314 powiatów ziemskich oraz 5  na Dolnym Śląsku na 26 powiatów tej kategorii. Ranking dotyczy zrealizowanych inwestycji w latach 2015-17 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gdyby do tego dodać rok 2018, w którym inwestycje wynoszą ponad 15 mln 915 tys. zł nasza pozycja wyglądałaby o wiele lepiej. W naszym województwie wyprzedzają nas jedynie powiaty wałbrzyski, wołowski, wrocławski i o 6 miejsc najbliższy sąsiad – powiat bolesławiecki. Taki jest efekt wspólnego działania bez podziałów politycznych. Staraliśmy się służyć mieszkańcom, a nie koniunkturze politycznej. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy angażowali się w te przedsięwzięcia w szczególności pracownikom starostwa. Ten urząd przejmuje na siebie nie tylko koordynację działań, ale też odpowiedzialność za ich efekty finalne.

Za te pieniądze i nie tylko zrealizowano:

 • inwestycje drogowe

 18 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 24 milionów złotych, z czego środki zewnętrzne to kwota ponad 19 milionów złotych. Za te pieniądze wykonaliśmy34,49 km nowej nawierzchni drogowej, 8 mostów, 327 przepustów, ponad 60 km urządzeń odwadniających tzn. rowów i cieków z kostki granitowej, 11 628 m kw chodników ich długość wynosi 7 km 752 m. Tym zakresem działań zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg;

 • projekty unijne

 25 projektów o wartości 25 mln 354 tys. zł z czego środki europejskie stanowią 20 mln 974 tys. zł, środki wspierające z budżetu  państwa 1 mln 306 tys. zł, a wkład własny powiatu to 3 mln 073 tys. zł.W ten obszar zaangażowane są wszystkie jednostki powiatu i nie tylko bo również sąsiednie powiaty. To jest dowód na to, że samorządy mogą ze sobą współpracować jeśli tego chcą;

 • walka z bezrobociem

 W tej kadencji Powiatowy Urząd Pracy realizował, przy wsparciu środków krajowych i unijnych 12 projektów na kwotę 12 mln 856 tys. zł. Dzięki tym środkom przeznaczonym m. in. na staże, szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy wsparcie otrzymało 1087 osób bezrobotnych. Na początku kadencji stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 17,8 procenta a w sierpniu br. jest to 7,3 procentaSpadek bezrobocia wyniósł ponad 10 procent. W grudniu 2014 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 3158 osób. W sierpniu br. jest to 1232 osoby. Dzięki działaniom Powiatowego Urzędu Pracy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1926 osób.

 • Remonty

Największą pozycją remontową w tej kadencji była odbudowa rowów odwadniających zniszczonych przez powodzie w gminach Olszyna i Lubań na kwotę 2 milionów 100 tys. zł. Dzięki tym środkom, pozyskanym przez lubańskie starostwo z budżetu państwa odbudowano ponad 19 kilometrów rowów. Są to inwestycje bardzo istotne, ponieważ poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców posesji i gospodarstw przy rowach usytuowanych oraz odwadniają tereny upraw rolniczych przy nich położonych.

 • Pomoc społeczna

W tej kadencji powiat utworzył dwie nowe jednostki organizacyjne o nazwie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku. Na ten cel powiat przeznaczył ponad 590 tysięcy złotych. Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca, możliwe było stworzenie systemu wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Na ten cel pozyskano ponad 468 tys. zł z środków budżetu państwa. Obiekt w Smolniku wyposażony został w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Taki podjazd wybudowano również  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu. Ich koszt to kwota blisko stu tysięcy złotych, z czego środki zewnętrzne z budżetu państwa stanowiły kwotę 44 tys. zł.  Ponadto powiat wsparł Dom Samotnej Matki w Pobiednej kwotą 374 tys. zł. Zbudowany system opieki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony innych powiatów, które podpisały z naszym powiatem porozumienia m. in. Miasto Jelenia Góra, powiaty – górowski, wrocławski, zgorzelecki, lwówecki, jeleniogórski. Za koordynację tych działań odpowiedzialne było  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu.

Powiat Lubański wspierał również organizacje pozarządowe tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które od 18 lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubaniu. Na ten cel przeznaczono  w tej kadencji 258 tys. zł pochodzących z budżetu powiatu.

Budżet powiatu dotował również od początku swego istnienia w tym kształcie terytorialnym Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt prowadzony przez Zakon Sióstr Magdalenek. W tej kadencji była to kwota 1 mln 946 tys. zł.

 • Inwestycje i remonty  bazy oświatowej

Inwestycje i remonty w dziale oświata i opieka edukacyjna to kwota 1 mln 696 tys. zł. Mając na uwadze lepsze warunki nauki oraz pobytu dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, przebudowano budynek internatu, mieszącego się przy ulicy Kopernika 1. Koszt prac to kwota 514 tys. zł z czego 230 tys.  zł powiat pozyskał z PFRON-u.

Powiat finansował szereg innych zadań min. przeznaczył kwotę 238 tys. zł na termomodernizację związaną z wymianą stolarki okiennej budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu, Domu Wczasów Dziecięcych. Kwotę 142 tys. zł wydatkowano na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Remont świetlicy w Domu Wczasów Dziecięcych wyniósł 167 tys. zł. W placówce powstała również kręgielnia za kwotę 266 tysięcy złotych.

W ramach projektów unijnych oświata otrzymała i otrzymuje dodatkowe wsparcie na wydatki inwestycyjne i bieżące w kwocie 13 mln 932 tys. zł. Poziom finansowania oświaty przez system subwencji oświatowej jest od wielu lat niewystarczający. Całościowe wsparcie finansowe z budżetu powiatu w tej kadencji oprócz otrzymywanej subwencji oświatowej  wyniosło ponad 14 mln zł.

Podsumowując powiat wspierał oświatę rokrocznie ponad należną nam z budżetu państwa subwencję oświatową kwotą średnio 3,5 mln zł. Konieczność wspierania środkami własnymi dotyczy prawie wszystkich samorządów w Polsce. Świadczy to o skali niedoboru  środków przeznaczanych na oświatę w budżecie państwa.                     

Nie sposób wymienić wszystkich działań związanych z poprawą bazy oświatowej ale należy wspomnieć o ciekawej inicjatywie – zakupu instrumentów dla Szkoły Muzycznej na kwotę 60 tys. zł. Budżet państwa wsparł ten zakup kwotą 40 tys. zł.

 • Bezpieczeństwo publiczne

 W trosce o naszych mieszkańców dedykowaliśmy kwotę 51 tys. zł  na opracowanie projektu systemu ostrzegania ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu. Na terenie powiatu lubańskiego we współdziałaniu z wyspecjalizowaną służbą Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej powstał projekt systemu wczesnego ostrzegania przed powodzią. Dbając o sprawy dotyczące ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych przygotowano dokumentację systemu monitorującego cieki wodne na terenie powiatu lubańskiego, dzięki któremu w przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu wzbogaciła się o nowy radiowóz, którego zakup współfinansował Powiat Lubański. Zakup samochodu dofinansował w połowie powiat, pozostałe kwotę pokryła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Pojazd jest w służbie patrolowo-interwencyjnej i wspomoże pracę policjantów. Koszt dofinansowania to kwota 35 tys. zł.

Ponadto dokonano zakupu rejestratora rozmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Koszt inwestycji to 14 tys. zł.Zakupiono również pompę o wysokiej wydajności 6000 tys. litrów na minutę za kwotą 150 tys. zł. Powiat pozyskał na ten cel przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 70 tys. zł.

W ramach dbałości o jakość powietrza powiat sfinansował przyłączenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do sieci ciepłowniczej. Wartość przyłącza to 50 tys. zł.

Należy przypomnieć, że powiat we współpracy z niemieckim miastem Löbau  realizuje projekt pn. „Kom(m)ando „ZurHilfe! Na pomoc!”. Na jego realizację powiat pozyskał ponad 2,4 mln zł.

Za pozyskane środki, zakupione zostaną dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna. Sprzęt przekazany i wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

 • Administracja publiczna

Na informatyzację, zakup sprzętu, oprogramowania pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwotę  260 tys. zł.

Powiaty Lubański, Bolesławiecki, Lwówecki, Zgorzelecki wraz z Miastem Lubań otrzymały dofinansowanie na rozwój e-administracji, czyli narzędzi, które ułatwią nam życie, umożliwiając załatwianie większości urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Wartości wszystkich zadań przewidzianych do realizacji przez samorządy przekroczy 9 milionów złotych z Unii Europejskiej. Lubańskie starostwo otrzymało 1 milion 935 tysięcy złotych. Wartość projektu wynosi 2 mln 277 tys. zł.

W ramach projektu przewidziano wdrożenie cyfrowego urzędu, systemu kolejkowego wraz z elektronicznym umawianiem wizyt w wydziale komunikacji, zintegrowanego systemu płatności z ePUAP, który pozwoli na wnoszenie opłat bez wizyty w banku, ujednolicenie BIP i oficjalnych stron jednostek organizacyjnych, elektroniczną platformę zakupową do przeprowadzania zakupów i przetargów, elektroniczne narzędzia do konsultacji społecznej, system do nagrywania i utrwalania sesji rady powiatu lubańskiego, programu finansowo-płacowego oraz wymianę sprzętu.

Jesteśmy jednym z dwudziestu trzech powiatów Województwa Dolnośląskiego, biorących udział w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Pula środków z projektu dla powiatu lubańskiego to  2,4 mln zł.

Administrację samorządową tworzy wyspecjalizowana kadra pracownicza o wysokich umiejętnościach i kompetencjach. Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników starostwa w czasie ostatniej kadencji wydatkowano 126 tys. zł.

 • Służba i ochrona zdrowia

Dzięki aktywnemu wsparciu samorządu powiatu,  lubański szpital - Łużyckie Centrum Medyczne - znalazł się jako placówka II stopnia, czyli mająca charakter ponadregionalny, na opublikowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia liście placówek ujętych w tzw. sieci szpitali.Oznacza to, że ŁCM w Lubaniu ma zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ, a chorzy będą mogli dalej leczyć się tam za darmo. Wykaz szpitali ujętych w nowej sieci lecznictwa ma moc obowiązującą  od 1 października br. do 30 czerwca 2021 r. W naszym województwie do placówek II stopnia zakwalifikowanych zostało jedynie siedem szpitali, w tym cztery placówki powiatowe. W trosce o jakość leczenia pacjentów, samorząd powiatu lubańskiego podniósł w mijającym roku kapitał zakładowy ŁCM-u o ponad 3 mln 400 tys.  zł, dzięki czemu w chwili obecnej wynosi on ponad 9,7 mln zł.Szpital posiada  również certyfikat ISO 9001: 200. Powstała nowa poradnia urologiczna. Zakupy sprzętu medycznego i inwestycje w szpitalu wyniosły ponad 1 mln 200 tys. zł. Bardzo ważne jest to, że szpital ma ustabilizowaną sytuację w zakresie wyższej kadry medycznej o czym świadczy ilość specjalizacji lekarskich. W tej chwili jest to 15 miejsc. Daje to gwarancje leczenia pacjentów w przyszłości. Od tego roku w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu funkcjonuje nowa, wyjątkowo bezpieczna winda, która służy pacjentom, personelowi oraz odwiedzającym, która kosztowała ponad 280 tys. zł, a sfinansowana została przez Powiat Lubański, Miasto Lubań i Łużyckie Centrum Medyczne. W trakcie kadencji podjęto działania mające na celu rozbudowę oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z czterech do siedmiu miejsc opieki specjalistycznej. Należy wspomnieć, że w zakresie endoprotezoplastyki i okulistyki ŁCM jest jednym z wiodących ośrodków na Dolnym Śląsku. Niestety poziom finansowania przez NFZ pozostawia wiele do życzenia, co ma wpływ na dynamikę rozwoju naszego szpitala.

 • Ochrona środowiska naturalnego

Fundusze pochodzące z opłat z korzystania ze środowiska są bardzo skromne. Jednak staramy się je wydawać racjonalnie.  Od samego początku powołania powiatu wspieramy edukację ekologiczną czyli funkcjonowanie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Tylko w tej kadencji przekazaliśmy ze środków powiatu 138 tys. zł na rzecz miasta Lubań. Wspieramy Związek Pszczelarski Powiatu Lubańskiego kwotą 25 tys. zł. Termomodernizacja budynków należących do powiatu to ponad 507 tys. zł. Te działania dają efekt chronimy środowisko,  ale też obniżamy koszt funkcjonowania.

 • Organizacje pozarządowe

W tej kadencji wsparliśmy je z budżetu powiatu kwotą 368 tys. zł. Mogły z nią realizować swoje pomysły w sferze sportu, kultury i turystki.

Podsumowując upływającą właśnie kadencję Rady Powiatu Lubańskiego należy uznać za bardzo udaną.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik