Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Aktualności

Wielowątkowe obrady

08-05-2018

Podczas ostatniej sesji rady powiatu podjęto tematy związane z bezpieczeństwem w powiecie. Starosta przekazał również statuetkę potwierdzającą zajęcie 8 miejsca w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiatów.

Przypomnijmy, że w rankingu najaktywniejszych samorządów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, obejmującym rok 2017, powiat lubański zajął pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich z Dolnego Śląska. Natomiast w klasyfikacji ogólnopolskiej powiat uplasował się na ósmym miejscu, w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców, uzyskując tym samym tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów”.

Jako pierwszy sprawozdanie roczne z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło. Zadaniem straży jest ochrona mieszkańców i mienia przed zdarzeniami nadzwyczajnymi. W związku z tym skupiano się nad realizacją  zadań związanych z przygotowaniem strażaków do działań podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu a także czynności kontrolno-rozpoznawczych  zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Z wypowiedzi komendanta wynikało, że lubańska straż w 2017 roku podjęła szereg działań związanych z doskonaleniem funkcjonowania struktur organizacyjnych komendy, a także związanych z dalszym doposażeniem jednostki w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia mieszkańców powiatu lubańskiego.

Następnie przyszedł czas na sprawozdanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu. Honorata Stachowicz poinformowała, że sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu jest stabilna, zaś ogólny stan sanitarno-porządkowy nie budzi zastrzeżeń.

Ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu

Radni wysłuchali również informacji Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego lubańskiego starostwa o przygotowaniu struktur powiatowych do działań w sytuacjach kryzysowych.

Tadeusz Sumara poinformował o realizacji projektu pn. ,,Kom(m)ando "ZurHilfe!/Na pomoc” o wartości przekraczającej milion euro, który realizuje Powiat Lubański we współpracy z niemieckim miastem Löbau. Środki te przeznaczone zostaną na doposażenie straży pożarnej,  naukę języków oraz  realizację wspólnych ćwiczeń .

Za pozyskane środki, zakupione zostaną dwa pojazdy specjalistyczne oraz łódź płaskodenna. Przekazany sprzęt wykorzystywany będzie przez Komendę Powiatowej Państwową Straży Pożarnej w Lubaniu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W wyniku jego realizacji w starostwie zakończyły się prace nad sporządzeniem projektu systemu ostrzegania przeciwpowodziowego ,,Kwisa” tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu.

Dbając o sprawy dotyczące ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych i meteorologicznych przygotowano dokumentację systemu monitorującego cieki wodne na terenie powiatu lubańskiego, dzięki któremu w przypadku podniesienia stanu wód, system ten będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

Naczelnik zapewnił, że pełna realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na właściwy monitoring przepływu wód wynikający z warunków atmosferycznych jak i oceny decyzji związanych z kontrolowanymi zrzutami wody.

Z wypowiedzi naczelnika wynika, iż powiat lubański jest należycie przygotowany do reagowania w sytuacjach kryzysowych, aczkolwiek całkowita likwidacja zagrożeń  powodziowych jest trudna.

Prawo budowlane

Podczas sesji przedstawiona została również informacja przez Bożenę Nawrot – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaniu.

- Wyniki przeprowadzonych w 2017 roku kontroli małych obiektów (budynki mieszkalne jednorodzinne, garaże itp.) będących w trakcie realizacji,  uwidaczniają niewielką poprawę w zakresie prawidłowości pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez kierowników budów – stwierdziła Bożena Nawrot.

Kontrole budów ujawniają liczne odstępstwa realizacyjne w stosunku do udzielonego pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji budowy, czy też wzniesieniem sprzeciwu w przypadku kontroli związanej z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i prowadzeniem postępowań naprawczych.

Dodatkowo, wzorem lat ubiegłych organ kontynuował działania w zakresie wyeliminowania zagrożeń związanych z istnieniem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych podwójnych instalacji tj. zarówno gazu płynnego (propan butan) oraz gazu z sieci. Przepisy dotyczące warunków technicznych, zabraniają stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

Afrykański pomór świń. Czy jest czego się obawiać?

Podczas sesji poruszony został również temat afrykańskiego pomoru świń (ASF). Z informacji lek. wet. Justyny Torbicz, Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikało, że  na terenie naszego powiatu choroba ta nie występuje.  Jeśli podjęte środki ostrożności w pasie wschodnim wystarczą, pozostałe hodowle świń w Polsce mają szansę ustrzec się przed systemową likwidacją trzody chlewnej w gospodarstwach.

Ministerstwo Rolnictwa rozszerza zasady bioasekuracji i wymaga kontroli w hodowlach. To oznacza, że świnie można hodować tylko w tych gospodarstwach, które są w najwyższym stopniu zabezpieczone przed wirusem. Inspekcja weterynaryjna po akcji informacyjnej zaczyna przeprowadzać kontrole w tym zakresie. Inspektorzy odwiedzą wszystkie gospodarstwa w powiecie.

Środki ostrożności wymagają aby człowiek i zwierzęta gospodarskie nie mały kontaktu ze źródłem zakażenia. Wirus ASF jest odporny na wysoką temperaturę, wędzenie, czy krótkotrwałe gotowanie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas zakupów mięsa i jego przetworów pochodzących z nieznanego źródła. Weterynarze ostrzegają przed dotykaniem padłych zwierząt w lesie, bowiem zarażone mięso dzika jest niebezpieczne w każdym stadium. Wirus ASF potrafi przetrwać nawet 6 miesięcy w mrożonym mięsie.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Lubańskiego na 2018 rok oraz zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Uchwalono dokument w sprawie przekazania przez Powiat Lubański środków finansowych na Fundusz Wsparcia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania OSS SG w Lubaniu oraz zakup niezbędnych dla potrzeb jednostki towarów i usług. Zwolniono również dyrektorów powiatowych placówek oświatowych od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019 oraz wyrażono zgodę na zawarcie porozumień z powiatami oraz miastem na prawach powiatu w sprawie wykonywania przez Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, usług  w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających na rzecz mieszkańców powiatów oraz miasta na prawach powiatu objętych porozumieniami. Rada podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Ustalono również rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik