Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Konsultacje

15-06-2018

Starosta Lubański zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.  

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultację ww. dokumentu z mieszkańcami Powiatu Lubańskiego odbywają się w terminie od 15 czerwca 2018 roku do 13 lipca 2018 roku w trybie wyłożenia do publicznego wglądu:

a) spotkanie z mieszkańcami powiatu w dniu 09.07.2018 r., godz.: 09.00-11.00, miejsce spotkania: aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza 2, ul. Łokietka 2, 59-800 Lubań , 

b) strona internetowa Powiatu Lubańskiego www.powiatluban.pl.,

c) www.bip.powiatluban.pl.,

d) tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań.

Opinie do projektu strategii w formie pisemnej, mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu lub kierowane drogą pocztową na adres: Starostwa Powiatowego w Lubaniu; ul. Mickiewicza 2; 59 – 800 Lubań, jak także droga elektroniczną pod adresem cbrst@ue.wroc.pl lub za pośrednictwem elektronicznej ankiety: http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl.

Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa. 11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska. Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju. Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik