Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie

12-12-2017

Punkty  zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym  w Lubaniu (pok. 33, I piętro) oraz w Urzędzie Miasta Świeradów – Zdrój (pok. 15, I piętro). Interesantów przyjmują adwokaci i radcowie prawni. Przedstawiamy godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, pok. 33 (I piętro):

 • Mec. Barbara Kleśta: poniedziałek, środa godz. 9.00 – 13.00,
 • Mec. Michał Ilnicki: wtorek godz. 13.00 – 17.00,
 • Mec. Piotr Stępak: czwartek godz. 9.00 -13.00,
 • Mec. Jan Raczyński: piątek godz. 9.00 - 13.00.

W trakcie nieobecności zastępstwo pełni - Mec. Szymon Biniaszczyk, Mec. Michał Szwarc

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, pok. 15 (I piętro):

 • Radca Prawny Stanisław Urbańczyk: poniedziałek, wtorek godz. 8.00 – 12.30 
 • Radca Prawny Mariusz Kozioł: środa, czwartek godz. 8.00 – 12.30 
 • Adwokat Paweł Hryń: piątek godz. 8.00 – 12.00

Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. lub która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty.
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik